forsiden

ekstern lenke:
Trondheim kommune – barnehager

bilder av inneaktiviteter
bilder av uteaktiviteter
bilder av barn og dyr
videosnutter

Vedtekter for

Grisungen familiebarnehage

 
Eierforhold
Grisungen familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 0–3 år.

Eierform
Eier er selvstendig næringsdrivende.

Eiers navn:
Hanne Nordø Stølen

Adresse:
Alf Godagers vei 40
7081 Sjetnemarka

Telefon:
72 89 00 85 / 924 46 889

E-post:
hanne@grisungen.no

Ansvar
Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.
Barnehagen har tilsatt styrer/ pedagogisk leder som har ansvar for det pedagogiske i barnehagen, jf. Barnehagelovens paragraf 11 og Forskrift om familiebarnehager paragraf 5.

Formål
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager paragraf 1.
Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Bemanning/Vikarordning
Eier av barnehagen er ansatt i 100% stilling.
Førskolelærer ansatt i 16% stilling.
Barnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær.
Alle ansatte skal delta ved førstehjelpskurs.

Foreldreråd/Samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen foreldreråd/samarbeidsutvalg, jf. Barnehagelovens paragraf 4.

Samarbeidsbarnehage
Grisungen familiebarnehage samarbeider med Vennegjengen familiebarnehage, Leirfossen familiebarnehage og Sjetnemarka familiebarnehage

Åpningstider/ferier
Barnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag kl.07.15–16.15.
Barnehagen holder stengt i juli, jul og andre helligdager.
Det inngår 5 planleggingsdager i året. Disse dagene vil det bli gitt beskjed om i god tid.

Dyrehold
Hos Grisungen familiebarnehage finnes det to katter, en hund, en kampfisk og flere pinnedyr. Dette er med i vår hverdag i barnehagen, der barna får lære hvordan man ferdes sammen med dyr og det å ta vare på dyra rundt oss.

Opptak
Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Barnehageplassene tildeles etter fortløpende opptak
Opptak foretas av Trondheim kommune v/Oppvekstkontoret
Plassen beholdes inntil plassen blir sagt opp.
Søknad om opptak sendes til:
Trondheim kommune, Oppvekstkontoret, 7004 Trondheim, eller via internett innen 1.mars hvert år.
www.trondheim.kommune.no

Oppsigelse
Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneds varsel, regnet fra den første eller femtende i måneden. Unntak: I perioden 1.april – 1.juni er oppsigelsesfristen 2 måneder.
Oppsigelse kan gis ved manglende betaling.

Opptakskrets
Barn bosatt i Trondheim kommune.
Ved flytting ut av Trondheim kommune mister familien retten til barnehageplass.

Opptakskriterier

  Hovedopptak Overflyttingsopptak Suppleringsopptak
Hvem det gjelder – barn som i henhold til Lov om barnehage §12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år.

I lov om barnehage §12a heter det: ”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass har etter søknad rett til plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift.
– barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar – barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.
Prioritering
(felles for
Trondheims-
barnehagene)
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon / stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak..
Prioritering
(tilleggskriterier
for Grisungen
familiebarnehage)
3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

4. Barn bosatt i barnehagens opptakskrets

5. Loddtrekning.
3. Barn som fyller 3 år i løpet av året som har plass i en familiebarnehage og ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad prioriteres.

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken får plass i samme barnehage.

5. Barn bosatt i barnehagens opptakskrets

6. Loddtrekning.
4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

6. Det eldste barnet


Foreldrebetaling
Grisungen familiebarnehage følger Trondheim kommunes satser for makspris i barnehagen.
Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned, og skal være inne på konto 8601 65 27582 innen den 15. i hver mnd.
Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri.

 1. Søskenmoderasjon
  For familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr.3 osv.
  Familier med barn i barnehage og SFO gis 25% moderasjon for hvert av barna i SFO. Moderasjonen gis på de rimeligste plassene.

 2. Moderasjon på økonomisk grunnlag.
  Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag, betaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekt og utgifter må følge med søknaden. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens satser for livsopphold. Dersom det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag, gis det ikke søskenmoderasjon.

 3. Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven paragraf 5–7.
  Det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven for de timer de mottar denne hjelpen.

 4. Moderasjon for barn med utsatt skolestart.
  Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20 timer pr. uke.

Kostpenger
Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har til kost.
Beløpet er på kr. 200,- pr. mnd.

Årsplan
Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides i samarbeid med foreldre, for ett år om gangen, og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager og tilpasses lokale forhold.
Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert månedsplan for den gjeldende måneden.

Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt paragraf 20 og opplysningsplikt til Sosialtjeneste og Barnevernstjenesten, paragraf 21 og paragraf 22

Vedtektenes varighet
Vedtektene er fastsatt av eier og kan revideres som følge av eierforhold, antall hjem eller om andre forhold endres.

Forsikring
Barnehagen har en kollektiv ulykkesforsikring på barna gjennom selskapet Trygg.

til toppen  

——————————————
oppdatert 2015-03-31